Avís legal

Rótulo metalizado entrada Mataró Parc

Per tot l'anterior, el PROPIETARI DE LA WEB, recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.

C.- Finalitat de el Registre d'activitats.
El PROPIETARI DE LA WEB no sol·licita a la seva pàgina web, dades als internautes que la visitin, llevat dades merament identificatives, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a l'PROPIETARI DE LA WEB a través de la seva pàgina web únicament pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formulari de contacte o altres vies de comunicació per posar-se en contacte amb el PROPIETARI dE lA WEB, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit a sistema de comunicació. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa el client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis de l'PROPIETARI dEL WEB, a l'empresa a la qual pertany o si escau a l'interessat que ho sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per mantenir informat als usuaris d'eventuals promocions.

D.- Consentiment. S'informa que, quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb el PROPIETARI DE LA WEB, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a l'PROPIETARI DE LA WEB, indicant altres dades personals, dit usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel PROPIETARI dE lA WEB, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. Als mateixos efectes, el PROPIETARI DE LA WEB informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica a l'PROPIETARI DE LA WEB seves dades personals en raó de l'càrrec que ocupa en una empresa, ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte a l'empresa, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel PROPIETARI dE lA WEB, amb les finalitats establertes anteriorment.


E. Identificació dels destinataris respecte dels quals el PROPIETARI DE LA WEB tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.


El PROPIETARI DE LA WEB únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (des d'ara RGPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, organismes o persones directament relacionades amb el PROPIETARI dE lA WEB, en els casos que així es requereixi d'acord amb la Legislació vigent en cada matèria i en cada moment o en els supòsits en què hi hagi consentit expressament.

Igualment el PROPIETARI DE LA WEB posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi el RGPD, informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan el RGPD ho estableixi, prèviament, es sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

No obstant, el PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari i a el client, que qualsevol tractament de dades personals, es subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta pel RGPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, el PROPIETARI DE LA WEB només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari a través de la pàgina web.

F.- Qualitat de les dades.
El PROPIETARI DE LA WEB adverteix a l'usuari, que excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers o a l'PROPIETARI DE LA WEB, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta en el RGPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides d'el mateix interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat.

G.- Exercici dels drets d'accés, rectificació, Limitació de el tractament,
Portabilitat, Cancel·lació, Oposició de l'tractament i Supressió de les dades.

El PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de l'tractament, portabilitat, oposició a l'tractament i supressió de les seves dades així com el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Controla mitjançant escrit dirigit a l'PROPIETARI dE lA WEB en la següent adreça: CARRETERA dE OJEN S / N o mitjançant correu dirigit a PROTECCIONDEDATOS@GENERALDEGALERIAS.COM, adjuntant en ambdós casos el seu DNI o targeta d'identitat.

H.- Ús de formularis per a la recollida de dades personals.

En els formularis de contacte existents a la web, on es recullen dades de caràcter personal, l'usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l'enviament dels mateixos, l'acceptació i coneixement de la política de privacitat mitjançant la complementació del check " he llegit i accepto la política de privacitat ", i al contingut podrà tenir accés mitjançant l'enllaç adjunt que li remetrà el present avís legal. Si el camp check no fóra marcat per l'usuari, no es realitzarà l'enviament de les dades contingudes en els mateixos formularis.

I.- Mesures de seguretat adoptades amb relació a el tractament de les dades
personals.

El PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari que, de conformitat amb el que disposa el RGPD, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment el PROPIETARI DE LA WEB garanteix a l'usuari el compliment de l'deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i de l'deure de guardar-los.

J.- Més informació sobre política de privacitat.

Si vol obtenir més informació sobre la nostra política de privacitat pot punxar en el següent enllaç del nostre lloc web (fer constar enllaç a la política de privacitat de segona capa que li remetem)

5) Propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que disposa a la legislació vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'PROPIETARI dE lA wEB. Tots els continguts del lloc web, constitueixen una obra la propietat pertany a l'
PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos, més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació comercial.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de l'PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de l'PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a l'PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l'ordre públic. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

6) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a. La impossibilitat d'accés a. a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través de la pàgina web o dels serveis que s'ofereixen.

b. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal, familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

7) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA.

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8) ENLLAÇOS.
El PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web, exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l'funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats. Ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

9) DRET D'EXCLUSIÓ.
El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús del Portal.

10) GENERALITATS.
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a l'PROPIETARI DE lA WEB, identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació, és exacta.

11) PUBLICACIONS.
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia.

12) Llei aplicable i jurisdicció.
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l'usuari. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de domicili de l'PROPIETARI DE LA WEB.